Algemene voorwaarden

Home / Algemene voorwaarden

DEFINITIES

 • Vwaxing: De Commanditaire Vennootschap Vwaxing Cosmetics, gevestigd aan de Coventrystraat 12, 3047 AD Rotterdam. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24376324
 • Koper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst (al dan niet op afstand) aangaat met Vwaxing.
 • Overeenkomst op afstand: de overeenkomst waarbij, in het kader van een door de opdrachtnemer georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand of een verkoop buiten de verkoopruimte van Vwaxing. Een en ander in de zin van artikel 6:230g lid 1 sub e en f
 • Consument: De natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zoals bedoeld in artikel 6:236 BW.

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID

 1. Alle offertes vinden plaats onder toepasselijkverklaring van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie ervan als op de aldus tot stand gekomen al dan niet op afstand gesloten overeenkomst.
 2. Alle offertes worden gedurende één maand gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.
 3. De overeenkomst en/of de overeenkomst op afstand komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod Vwaxing heeft bereikt en Vwaxing de order schriftelijk heeft bevestigd. uit de acceptatie van de koper moet blijken, dat de koper zich verenigt met toepasselijkverklaring van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden en dat hij, zo nodig, afstand doet van een toepasselijkverklaring van eigen inkoopvoorwaarden.
 4. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen t.o.v. de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien Vwaxing aan de koper bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

ARTIKEL 2 WIJZIGINGEN

 1. Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van deze algemene verkoopvoorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen koper en Vwaxing zijn overeengekomen.
 2. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.
 3. Bij gebreke van overeenstemming omtrent de wijziging van de koopprijs is een geschil tussen partijen aanwezig, waarop artikel 17 van deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing is.

ARTIKEL 3 KWALITEIT EN OMSCHRIJVING

 1. Vwaxing verbindt zich jegens de koper om hem de goederen te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de (eventueel later gewijzigde) offerte of orderbevestiging omschreven.
 2. Vwaxing verbindt zich jegens de koper hem goederen te leveren, die:
  1. a van degelijke materialen en grondstoffen zijn vervaardigd en van een degelijke uitvoering zijn;
  2. b in alle opzichten gelijk of gelijkwaardig zijn aan eventuele monsters, of modellen, die door Vwaxing en/of de koper ter beschikking zijn gesteld of verstrekt;
 3. Vwaxing staat er niet voor in, dat de goederen geschikt zijn voor het doel, waarvoor de koper deze wil bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan Vwaxing kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen is overeengekomen.

ARTIKEL 4 VERPAKKING EN VERZENDING

 1. Vwaxing verbindt zich jegens de koper om de goederen behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de goederen zich daartegen verzet) en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken.
 2. De goederen zullen door Vwaxing bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijzen als in de order is bepaald of naderhand is overeengekomen. Indien een besteld product niet op voorraad is zal Vwaxing nooit in verzuim zijn, Vwaxing is slechts verplicht de niet op voorraad zijnde producten bij eerste gelegenheid voor haar rekening na te zenden aan de koper.
 3. Wanneer Vwaxing voor de verpakking en het transport laadborden, pakkisten, kratten, containers enz. ter beschikking heeft gesteld of door een derde — al dan niet tegen voldoening van statiegeld of een waarborgsom — ter beschikking heeft doen stellen, is de koper verplicht (tenzij het om eenmalige verpakking gaat) deze laadborden enz. terug te zenden naar het door Vwaxing opgegeven adres, bij gebreke waarvan de koper aan Vwaxing schadevergoeding verschuldigd is.

ARTIKEL 5 OPSLAG

 1. Indien om welke reden ook de koper niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal Vwaxing, als zijn opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van de koper de goederen bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij de koper bezorgd zijn.
 2. De koper is verplicht aan Vwaxing de opslagkosten volgens het bij Vwaxing gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip, dat de goederen voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de koopovereenkomst overeengekomen leveringsdatum.

ARTIKEL 6 EIGENDOMSOVERGANG EN RISICO

 1. Behoudens het gestelde in de leden 2 en 4 van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de goederen op de koper overgaan bij aflevering.
 2. Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt Vwaxing zich de eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat de eigendom op de koper over, zodra de koper aan al zijn verplichtingen jegens Vwaxing heeft voldaan, waaronder voldoening van opeisbaar geworden buitengerechtelijke kosten en vertragingsrente.
 3. Indien er gerede twijfel bij Vwaxing bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper, is Vwaxing bevoegd de bezorging van goederen ingevolge artikel 4 lid 2 uit te stellen, totdat de koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De koper is aansprakelijk voor de door Vwaxing door deze vertraagde aflevering te lijden schade.
 4. Als Vwaxing op verzoek van de koper overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 de verzending uitstelt, zullen de goederen eigendom blijven van Vwaxing en voor diens risico blijven, totdat de goederen bij de koper zijn bezorgd en afgeleverd op de in artikel 4 lid 2 bedoelde plaats of plaatsen.
 5. De koper dient het geleverde bij ontvangst grondig te inspecteren. Ieder gebrek in de levering dient binnen 5 werkdagen na bezorging op de met de Koper overeengekomen locatie schriftelijk bij Vwaxing worden gemeld. Indien klachten niet binnen deze termijn worden gemeld is Vwaxing nooit verplicht het gestelde gebrek te herstellen evenmin is Vwaxing in dat geval aansprakelijk voor de uit het gebrek voortvloeiende schade.
 6. Vwaxing produceert en verzend haar cosmetische producten met in achtneming van zeer strenge hygiënevoorschriften. Eenmaal geleverde cosmetische producten worden door Vwaxing slechts retour genomen wanneer de door Vwaxing aangebrachte verzegeling intact is. Nadat de verzegeling is verbroken worden goederen niet retour genomen om redenen van hygiëne.

ARTIKEL 7 TIJDSTIP VAN LEVERING

Vwaxing zal de goederen leveren op het tijdstip of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn, dat resp. die bepaald is in de order. Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de datum, waarop Vwaxing de order heeft bevestigd.

ARTIKEL 8 OVERMACHT

 1. De in artikel 7 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke Vwaxing door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.
 2. Van overmacht aan de zijde van Vwaxing is sprake, indien Vwaxing na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Vwaxing als bij derden, van wie Vwaxing de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Vwaxing ontstaan.
 3. Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel Vwaxing als de koper bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft Vwaxing slechts recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten.
 4. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de koper, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar Vwaxing terug te zenden voor rekening en risico van de koper, indien de koper kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door de koper niet meer doeltreffend kan worden gebruikt tengevolge van het niet afleveren van de resterende goederen.

ARTIKEL 9 DOORVERKOOP

 1. De koper is bij doorverkoop niet bevoegd de goederen te exporteren naar landen buiten de Europese Unie.
 2. De koper is verplicht bij doorverkoop op de koper de verplichting te leggen, dat hij de goederen niet zal exporteren naar de in lid 1 genoemde landen en er voor zorg te dragen, dat een dergelijk exportverbod op alle volgende bedrijfsmatige kopers wordt gelegd.
 3. Vwaxing hecht grote waarde aan haar verkoopstrategie. De producten van Vwaxing zijn daarom niet overal te koop. Om haar verkoopstrategie te beschermen geldt het volgende. De koper is uitsluitend bevoegd de producten van Vwaxing aan consumenten door te verkopen. Koper is uitdrukkelijk niet bevoegd de goederen door te verkopen aan anderen dan consumenten zonder de uitdrukkelijke schriftelijke en ondertekende toestemming van Vwaxing. Als Vwaxing instemt met verkoop aan anderen dan consumenten rust daarna op de koper de verplichting bij doorverkoop aan zijn koper de verplichting op te leggen dat uitsluitend aan consumenten mag worden doorverkocht en zonder uitdrukkelijke schriftelijke en ondertekende toestemming van Vwaxing verkoop aan anderen dan consumenten niet is toegestaan. De Koper is daarbij jegens Vwaxing aansprakelijk voor alle schade die Vwaxing lijdt indien zijn koper zich niet aan die voorwaarde houdt.
 4. De koper is verplicht bij doorverkoop mede te werken aan en zich aan te sluiten bij verkoopbevorderende maatregelen, die Vwaxing treft, en waaromtrent hij telkens tijdig van te voren de koper zal inlichten. Deze verkoop bevorderende maatregelen kunnen o.m. betrekking hebben op reclame, op speciale aanbiedingen, op premies en prijsvragen, op handhaving van bepaalde consumentenprijzen, op een bepaalde ‘display’ in verkoopruimten van de koper, op inruilacties enz..
 5. De Koper is slechts bevoegd eigen verkoopbevorderende acties met producten van Vwaxing te voeren na voorafgaande schriftelijke toestemming van Vwaxing.
 6. De koper is niet bevoegd zijn eigen handelsmerk op de verpakking van de goederen aan te brengen.

ARTIKEL 10 GARANTIE

De aansprakelijkheid van Vwaxing is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed of tot vervanging van dat goed of van een onderdeel ervan, een en ander ter beoordeling van Vwaxing.

ARTIKEL 11 PRIJS EN BETALING

  1. De koopprijs omvat, behalve de prijs voor de goederen, de kosten van de verpakking, en de kosten van transport en de afleveringskosten ter plaatse door de koper binnen Nederland aangewezen.
  2. De koper is verplicht de koopprijs ofwel: contant bij aflevering, daaronder begrepen elektronisch (bijvoorbeeld Ideal), of binnen 30 dagen na de factuurdatum te voldoen. Tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen. De koper is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
  3. Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één week, is Vwaxing bevoegd de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de koper aansprakelijk voor de door Vwaxing geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, uit transportkosten en uit de kosten van de ingebrekestelling.
  4. Indien de koper, niet zijnde een consument in de zin van artikel 6:236BW, niet binnen de overeengekomen betaaltermijn voldoet aan zijn verplichting de koopprijs te voldoen is de koper aan Vwaxing de buitengerechtelijke kosten bedoeld in artikel 6:96 lid 4 verschuldigd. Het gaat hier om de kosten over de hoofdsom overeenkomstig het Besluit voor vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. Deze buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal € 40 en maximaal, afhankelijk van de hoofdsom, € 6.775,12. Deze kosten zijn door de koper zonder herinnering of aanmaning verschuldigd aan Vwaxing.
  5. De koper, die gebruikmaakt van zijn bevoegdheid tot opslag als bedoeld in artikel 5, blijft verplicht tot betaling van de koopsom op het in lid 2 vermelde tijdstip.
  6. Indien na creditering van enig bedrag door Vwaxing na verrekening met hetgeen door Koper uit welke hoofde dan ook nog moet worden voldaan, worden gedaan op het door de Koper voor betaling gebruikte bankrekeningnummer, althans het bij Vwaxing door De Koper bekend gemaakte bankrekeningnummer.
  7. Bij betaling na de overeengekomen betaaltermijn is de koper de wettelijke handelsrente bedoeld in artikel 6:119a BW verschuldigd over het te laat betaalde bedrag en de verschuldigde buitengerechtelijke kosten vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betaaltermijn tot de vordering in zijn geheel zal zijn voldaan.
   Voor zover de koper een consument is in de zin van artikel 6:236 BW zal de wettelijke rente bedoeld in artikel 6:119 BW verschuldigd zijn over het te laat betaalde bedrag en de verschuldigde buitengerechtelijke kosten vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betaaltermijn tot de vordering in zijn geheel zal zijn voldaan.
   Betalingscondities voor door Vwaxing te leveren diensten
  8. 8 Indien Vwaxing diensten levert aan de koper, waaronder begrepen doch niet uitsluitend instructies en trainingen, dient de betaling voor die diensten uiterlijk 14 dagen voordat de betreffende dienst zal worden geleverd volledig aan Vwaxing te zijn voldaan. Creditering vindt alleen plaats indien aan de voorwaarden daarvoor, zoals genoemd in de ter zake gesloten afzonderlijke overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is voldaan en op de tussen partijen overeengekomen wijze.
 1. Wanneer Vwaxing een training verzorgt aan een groep en een prijs per deelnemer is overeengekomen, dienen afmeldingen tijdig en schriftelijk aan Vwaxing door de koper te worden gemeld. De prijs voor de afgemelde deelnemer(s) zal voor 100% worden gecrediteerd indien afmelding uiterlijk acht (8) dagen voor de training plaatsvindt. Creditering vindt voor 50% plaats bij afmelding korter dan acht (8) dagen voor de training doch uiterlijk vier (4) dagen. Bij afmelding van deelnemers korter dan vier (4) dagen voor de training vindt geen creditering plaats.

ARTIKEL 12 WETTELIJKE VEREISTEN

 1. Vwaxing waarborgt, dat het ontwerp, de samenstelling en de kwaliteit van de goederen, die op grond van de order geleverd moeten worden, in alle opzichten voldoen aan alle ter zake toepasselijke eisen, die gesteld worden in wetten en/of andere van overheidswege ter zake gegeven voorschriften, die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de koopovereenkomst.
 2. Het in lid 1 bepaalde is eveneens van toepassing op het normale gebruik van de goederen.

ARTIKEL 13 ONTBINDING

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 11 wordt de koopovereenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek van Vwaxing, natuurlijke persoon, door de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
 2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor de door Vwaxing geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.
 3. De koper, zijnde consument, die op afstand heeft gekocht, heeft op grond van artikel 6:230o BW het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden voor zover de verzegeling intact is, met gebruikmaking van het formulier bedoeld in artikel. Het recht op ontbinding vervalt in ieder geval en zonder uitzondering na verbreking van de verzegeling op grond van artikel 6:230p sub f onder 3 BW.

ARTIKEL 14 BOETEBEPALINGEN, SCHADEVERGOEDING EN CONTROLE BIJ DOORVERKOOP

 1. De koper, die in strijd handelt met enige bepaling van artikel 9, verbeurt ten gunste van Vwaxing een direct en zonder nadere ingebrekestelling opeisbare boete van € 10.000,00 voor iedere (rechts)handeling, die onder één van de aldaar vermelde verboden of geboden valt. Dit laat onverlet de bevoegdheid van Vwaxing om daarnaast nog een vergoeding van de door haar als gevolg van een dergelijke (rechts)handeling geleden schade te vorderen..
 2. Vwaxing is bevoegd door een onafhankelijke accountant controle te doen uitoefenen in de boeken van de koper, teneinde aldus te kunnen toezien op de naleving van het in artikel 9 bepaalde.

ARTIKEL 15 TOEPASSELIJK RECHT

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlandse recht. Het Weens Koopverdrag (Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten, Wenen 11 april 1980, Trb. 1981, 184 en 1986, 61), is op deze overeenkomst niet van toepassing.

ARTIKEL 16 TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en aanvaardingen van de zijde van Vwaxing. Voor zover Vwaxing in zijn aanbod of aanvaarding zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen.

ARTIKEL 17 GESCHILLEN

 1. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van hun overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de onderhavige overeenkomst zoals bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend, onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongegronde verrijkingen, zullen worden beslecht door de Rechtbank Rotterdam, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.
 2. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen zulks verklaart.
 3. Een geschil ten aanzien van een bepaalde rechtsvordering dient aanhangig gemaakt te zijn binnen 1 jaar nadat de rechtsvordering is ontstaan en aan de eisende partij bekend is geraakt, onverminderd de mogelijkheid van eerder verval of van verjaring overeenkomstig de wet.

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Vwaxing en de cliënt waarop Vwaxing deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

ARTIKEL 18 INSPANNING

De waxspecialiste van Vwaxing zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de waxspecialist worden verteld. De waxspecialiste van Vwaxing is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. De waxspecialiste van Vwaxing zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

Artikel 19 AFSPRAKEN

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 12 uur voorafgaande aan de afspraak telefonisch aan Vwaxing melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, brengt Vwaxing 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening. Indien de cliënt meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Vwaxing de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de waxspecialiste de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen. Vwaxing moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 12 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Artikel 19 BETALING

Vwaxing vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten voor de consument zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

Artikel 20 GEHEIMHOUDINGSPLICHT

.

Vwaxing is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Vwaxing verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

ARTIKEL 21 AANSPRAKELIJKHEID

Vwaxing is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Vwaxing is uitgegaan van door de client verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Vwaxing is niet aansprakelijk voor beschadiging/diefstal van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

ARTIKEL 21 GARANTIE BEHANDELINGEN

Vwaxing geeft de cliënt 7 dagen garantie op de verrichte behandeling.

ARTIKEL 22 KLACHTEN BEHANDELINGEN

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Vwaxing . Vwaxing moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Vwaxing de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

ARTIKEL 23 DIEFSTAL EN BESCHADIGINGEN

Vwaxing heeft het recht van de een schadevergoeding te eisen indien de client meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Vwaxing meldt diefstal altijd bij de politie.

ARTIKEL 24 BEHOORLIJK GEDRAG

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Vwaxing het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

ARTIKEL 25 RECHT

Op elke overeenkomst tussen Vwaxing en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.